Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Biểu tình thoải mái


Nước CHXHCN Việt Nam ta có tiếng tự do dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản giãy chết, nhưng lâu nay sở dĩ nhà nước ta cấm ngặt nhân dân ta anh hùng xuống đường, dù chỉ để hô, hoặc im lặng đứng/đi/lui tới/cầm cái bảng, chỉ có sáu chữ Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam, là vì Việt Nam ta chưa có luật biển.
Nay thì qua rồi “đêm dài nô lệ” kungfu, đạp mặt, phục hồi nhân phẩm… của những người Việt Nam yêu nước biểu tình chống xâm lăng, sau khi Quốc Hội thông qua Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012. Nghe đâu bộ luật này dành ưu tiên điều một/số dzách/năm bờ oăn cho Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, mặc dầu có một chú đại biểu nhân dân nào đó không nhất trí đồng ý, vì kết quả số phiếu bầu là 495/496.” Đại biểu nhân dân”, không biết “nhân dân” nào lại “biểu” chú ấy bỏ “đại” phiếu chống lại bộ luật trong đó khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam ta? Đúng ra phải nói là, chú em này đã đại tiểu tiện lên đầu nhân dân. Nói cách khách đây là con rắn độc, chưa biết nhưng rồi sẽ biết ai đã cỏng nó về “chuồng” quốc hội để cắn luật biển Việt Nam.

Trước sau gì con rắn độc “lạ” kia cũng bị nhân dân VN đập đầu. Nó chống thì Luật Biển Việt Nam vẫn đã chính thức đường đường bệ bệ xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Như thế có nghĩa là kể từ Chủ Nhật này tức ngày 1/7 tới đây bà con ta thoải mái xuống đường chống quân xâm lược mà không còn sợ “quân nhu nhược” làm khó dễ như khi chưa có Luật Biển Việt Nam trước đây.
Biển đảo Việt Nam đã có luật hẳn hoi. Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng Luật biển Việt Nam là không thể vi phạm. Mọi hành động cấm cản công dân Việt Nam phát huy tinh thần luật Hoàng Sa trường Sa của Việt Nam rõ ràng là phạm pháp và phản quốc.

Không có nhận xét nào: