Xem video chính quyền Hà Nội đối thoại với người biểu tình chống Trung Quốc

Nguồn: AFP, SGGP