Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Hoàng Đức Doanh - Giặc Đồng chí

Giặc Đồng chí

Thương dân tộc Việt nam
Bốn ngàn năm lịch sử
Bao Anh hùng, Liệt nữ
Bấy nhiêu giặc, không quên!

Hưng Đạo thắng giặc Nguyên
Bà Trưng chống giặc Hán
Bao chiến công sán lạn
Bấy nhiêu giặc bại danh !

Nguyễn Huệ phá giặc Thanh
Lê Hoàn đánh giặc Tống
Dáng Việt cao lồng lộng
Giặc bại trận ê chề ...Mộng Đại Hán u mê
Bành trướng chưa từ bỏ
Càng lâu, càng thấy tỏ
Giặc Đồng chí hiện hình .

Những năm tháng hòa bình
Giặc Đồng chí kiên nhẫn
Được mang danh cần mẫn
Giúp đỡ người Việt nam.

Giặc Đồng chí gian tham
Xúi giục ta Đồng chí
Giúp lương ăn, vũ khí
Chống lại giặc phương Tây

Cũng bắt nguồn từ đây
Đưa người vào nội bộ
Tin tưởng bạn nối khố
Giặc Đồng chí tung hoành.

Xuân bảy chín, chiến tranh
Đổi thành giặc Bành trướng
Chửi nhau không biết ngượng
Viết sách trắng móc moi .

Nhân dân luôn xét soi
Những mưu đồ quân giặc
Phe, đảng gì cũng mặc
Sự thật cần nói ra ...

Thêm chục năm trôi qua
Lại gọi nhau đồng chí
Bởi cùng chung triết lý
Muốn cộng sản độc tôn .

Đảo Gạc- ma, Sinh - tồn
Bị giặc Đồng chí chiếm
Hai bên đang tìm kiếm
Cách ứng xử biển Đông.

Hai bên cũng cố công
Gặp nhau tại Hà nội
Giặc Đồng chí vẫn nói
Giải quyết bằng ngoại giao.

Dù giải quyết kiểu nào
Qua mặt giặc sao được
Giặc Đồng chí xâm lược
Ta Đồng chí thản nhiên .

Người dân thì buồn phiền
Tức lên đến tận cổ ...
Giặc Đồng chí tuyên bố :
"Quyết dạy đứa con hoang"

Ngày 26/6/2014

Hoàng Đức Doanh

Không có nhận xét nào: