Pages

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Phản ứng đầu tiên photo khi1.jpg
Ngay lập tức sau khi phổ biến bài viết Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng, phóng viên Nguyễn Đắc Kiên của báo Gia đình và Xã hội đã bị kỷ luật buộc thôi việc.Hôm nay có người nói với tôi về khoản 2, điều 6 trong Pháp lệnh cán bộ, công chức: “Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật” hay khoản 1 điều 16 Luật Viên chức: “Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước”. Có nghĩa là bất kể ai là công chức, viên chức nếu góp ý dự thảo Hiến pháp mà sai đường lối, chủ trương của Đảng đều có thể bị buộc thôi việc vì đã vi phạm Pháp lệnh cán bộ, công chức hay Luật Viên chức.
Bây giờ tôi mới hiểu  tại sao chỉ có những người về hưu mới có thể lên tiếng. Sống trong một đất nước như Việt Nam có lẽ lúc nào chúng ta cũng như đi trên dây. Thật là mệt mỏi!
Cứ như thế này là ổn.

Không có nhận xét nào: