Pages

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Hiện trạng NỘI TÌNH VN – Quẻ Dịch Lôi Phong HẰNG

Son Tran
Hiện trạng NỘI TÌNH VN – Quẻ Dịch Lôi Phong HẰNG (Trần Sơn) * Một cao nhân trong Nước gieo được Quẻ HẰNG, đệ tử đưa lên đăng để xin được tham khảo. Tôi xin được lạm bàn. Xét: -Dịch là Lý diễn biến Nhân Sinh & Trời Đất -Quẻ HẰNG = Lâu Dài -Quẻ trước là Hàm và sau là Độn. Cần xét cả ba quẻ mới tận được lý của Dich.  Luận: 1/-Quẻ Hàm và HẰNG đều biểu tượng cho Nhân sự. a)Hàm chỉ liên hệ gặp gõ+kết hơp. Ngoại quái chỉ Chính Quyền. Nội quái chỉ Nhân Dân. *Ngoại quái với Hào 5-Dương chính : cao nhưng cách biệt; với Hào 6-âm (ven mép) nên chỉ sự không thành thưc. *Nhà nước xa vời và không thành thực. Do đó không có được sự gặp gỡ và kết hợp vơi Nội quái chỉ Dân chúng. *Vì thế mà dẫn đến quẻ HẰNG (đã gieo và lập được). Quẻ này có nghĩa và lời khuyên: b) Muốn tạo được sự giúp sức hổ tương (Sấm-Gió: Chính Quyền-Nhân Dân) thì trên dưới phải hợp Đạo Xướng Tùy. Thì mới được Lâu Dài bền vững. -Dân giữ phận của dân – mới tốt -Chính quyền (với Hào 5 và 6 đều âm nhu) nên Nhu Thuận, nếu manh động, mạnh bạo sẽ XẤU. 2/-và Trời Đất luôn chuyển đổi: Quẻ tiếp của Hằng là ĐỘN. Độn là Về Hưu (Vạn sự đều cũng phải đến lúc LUI thoái) nhưng chưa phải là vận BĨ cưc. Vẫn Hanh Thông nếu biết tùy cơ ứng biến: *Nội quái (Dân): các Hào âm đều tiến lên *Ngoại quái (Chính quyền): các Hào dương lần lượt chuyển hóa thành âm . Do đó, lui bước mà không cố chấp, tư túi…không “dữ dằn” (chữ của Dịch) với Dân thì vẫn được ung dung thư thái khi về hưu. * Một cao nhân với Tâm Thành đã gieo được quẻ HẰNG. Dù trí thiển nhưng với thành tâm – tôi mạo muội góp phần luận bàn. Ước mong Nhà Nước và Nhân Dân V/N quan tâm tới “những khuyên bảo” của các bậc Trưởng Thượng trong các quẻ Dịch liên hệ”. Thì Tiền Đồ Đất Nước sẽ đến hồi hưng thịnh vì sau Độn, Đất Trời chuyển đến vận hạn ĐẠI TRÁNG. ****** GHI CHÚ: Thiên Nhân tương dữ. Có Trời mà cũng có Ta. Do đó Dịch chỉ đưa ra vận hành của Trời Đất. Thành hay Suy – Hoại là do Con NGƯỜI nên Cổ Nhân chỉ đưa ra những lời khuyên bảo. Không nghe theo trong quẻ Hằng – sẽ dẫn đến quẻ Độn: nhà nước vẫn cố chấp, tư lợi, đàn áp Dân thì hậu quả khôn lường (hai quẻ này chỉ nhằm vào nhà nước). Nhân dân VẪN CỨ TIẾN LÊN theo lẽ Đạo. *Xuất phát từ nhà nước xa vời và không thành thật với Dân (quẻ HÀM – hào 5 v à 6) Nên cần sự giúp đỡ của Người Dân (quẻ HẰNG); mà (với Hào 5 và 6 đều âm nhu) nhà cấm quyền không Nhu Thuận, manh động, trấn áp mạnh …sẽ XẤU. Do đó không thể có sự Lâu Dài… *Từ đó dẫn đến quẻ ĐỘN nối tiếp. -Nhân Dân VẪN CỨ TIẾN LÊN (âm chuyển thành dương) -khiến chính quyền phải tháo lui (không muốn cũng không được = các hào dương lần lượt chuyển hóa thành âm) Từ ngữ của Dịch là Về hưu.(các lãnh đạo của đảng csvn phải về hưu) Ý DÂN là Ý TRỜI ( nếu hiểu theo Dịch Lý) là như thế! Nguồn: http://bagan3.me/2011/08/25/v%E1%BA%ADn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-qu%E1%BA%BB-h%E1%BA%B1ng-1882011/
Hiện trạng NỘI TÌNH VN – Quẻ Dịch Lôi Phong HẰNG (Trần Sơn)
*
Một cao nhân trong Nước gieo được Quẻ HẰNG, đệ tử đưa lên đăng để xin được tham khảo.
Tôi xin được lạm bàn.
Xét:
-Dịch là Lý diễn biến Nhân Sinh & Trời Đất
-Quẻ HẰNG = Lâu Dài
-Quẻ trước là Hàm và sau là Độn. Cần xét cả ba quẻ mới tận được lý của Dich.
Luận:
1/-Quẻ Hàm và HẰNG đều biểu tượng cho Nhân sự.


a)Hàm chỉ liên hệ gặp gõ+kết hơp.
Ngoại quái chỉ Chính Quyền. Nội quái chỉ Nhân Dân.
*Ngoại quái với Hào 5-Dương chính : cao nhưng cách biệt; với Hào 6-âm (ven mép) nên chỉ sự không thành thưc.
*Nhà nước xa vời và không thành thực. Do đó không có được sự gặp gỡ và kết hợp vơi Nội quái chỉ Dân chúng.
*Vì thế mà dẫn đến quẻ HẰNG (đã gieo và lập được). Quẻ này có nghĩa và lời khuyên:
b) Muốn tạo được sự giúp sức hổ tương (Sấm-Gió: Chính Quyền-Nhân Dân) thì trên dưới phải hợp Đạo Xướng Tùy. Thì mới được Lâu Dài bền vững.
-Dân giữ phận của dân – mới tốt
-Chính quyền (với Hào 5 và 6 đều âm nhu) nên Nhu Thuận, nếu manh động, mạnh bạo sẽ XẤU.

2/-và Trời Đất luôn chuyển đổi: Quẻ tiếp của Hằng là ĐỘN. Độn là Về Hưu (Vạn sự đều cũng phải đến lúc LUI thoái) nhưng chưa phải là vận BĨ cưc. Vẫn Hanh Thông nếu biết tùy cơ ứng biến:
*Nội quái (Dân): các Hào âm đều tiến lên
*Ngoại quái (Chính quyền): các Hào dương lần lượt chuyển hóa thành âm . Do đó, lui bước mà không cố chấp, tư túi…không “dữ dằn” (chữ của Dịch) với Dân thì vẫn được ung dung thư thái khi về hưu.
*
Một cao nhân với Tâm Thành đã gieo được quẻ HẰNG. Dù trí thiển nhưng với thành tâm – tôi mạo muội góp phần luận bàn.
Ước mong Nhà Nước và Nhân Dân V/N quan tâm tới “những khuyên bảo” của các bậc Trưởng Thượng trong các quẻ Dịch liên hệ”. Thì Tiền Đồ Đất Nước sẽ đến hồi hưng thịnh vì sau Độn, Đất Trời chuyển đến vận hạn ĐẠI TRÁNG.
******
GHI CHÚ:
Thiên Nhân tương dữ. Có Trời mà cũng có Ta. Do đó Dịch chỉ đưa ra vận hành của Trời Đất. Thành hay Suy – Hoại là do Con NGƯỜI nên Cổ Nhân chỉ đưa ra những lời khuyên bảo. Không nghe theo trong quẻ Hằng – sẽ dẫn đến quẻ Độn: nhà nước vẫn cố chấp, tư lợi, đàn áp Dân thì hậu quả khôn lường (hai quẻ này chỉ nhằm vào nhà nước). Nhân dân VẪN CỨ TIẾN LÊN theo lẽ Đạo.
*Xuất phát từ nhà nước xa vời và không thành thật với Dân (quẻ HÀM – hào 5 v à 6)
Nên cần sự giúp đỡ của Người Dân (quẻ HẰNG);
mà (với Hào 5 và 6 đều âm nhu) nhà cấm quyền không Nhu Thuận, manh động, trấn áp mạnh …sẽ XẤU. Do đó không thể có sự Lâu Dài…
*Từ đó dẫn đến quẻ ĐỘN nối tiếp.
-Nhân Dân VẪN CỨ TIẾN LÊN (âm chuyển thành dương)
-khiến chính quyền phải tháo lui (không muốn cũng không được = các hào dương lần lượt chuyển hóa thành âm)
Từ ngữ của Dịch là Về hưu.(các lãnh đạo của đảng csvn phải về hưu)
Ý DÂN là Ý TRỜI ( nếu hiểu theo Dịch Lý) là như thế!

Không có nhận xét nào: