Pages

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Thông tấn Vatican: Giáo dân Việt Nam bất mãn vì Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn trong lễ Bế mạc Năm Thánh


Bản tin ghi lời, “Tại sao — một trang web hỏi — kẻ vô thần Nguyễn Minh Triết được phép trao một bài “giảng đạo” trong thánh lễ?”

Nghi ngờ nêu ra là do áp lực từ Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo VN, tổ chức có từ 1975 và “có trách nhiệm thiết lập một giaó hội độc lập.”

Bản tin viết, hiện chưa rõ nội dung bài diễn văn của Triết, nhưng giáo dân sợ là Triết sẽ dùng một câu mà Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bày tỏ ngày 27-6-2009, khi buổi lễ Ad Limina khi các giám mục VN thăm ngài.

Bản tin hôm Thứ Tư của thông tấn Spero News, thuộc Tòa Thánh Vatican, ghi nhận về tình hình nhiều người Công Giáo lên tiếng chỉ trích về việc mời Chủ Tịch Nước VN Nguyễn Minh Triết hiện diện trong lễ Bế Mạc Năm Thánh.

Bản tin nói rằng “ông Nguyễn Minh Triết có lập trường ủng hộ phá thai, và chịu tránh nhiệm về vi phạm tự do tôn giáo. Trong quá khứ không có giới chức dân sự nào từng đọc diễn văn trong các nghi lễ tôn giáo. “Tại sao kẻ vô thần Nguyễn Minh Triết lại cho một ‘bài giảng’ trong Thánh Lễ?” Lại dự kiến là sẽ bóp méo lời Đức Giáo Hoàng để đòi hỏi giaó dân thần phục nhà nước…”

Bản tin Spero News nói, giáo phận Huế đã loan báo rằng Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết sẽ dự lễ bế mạc Năm Thánh VN. Theo thông tấn nhà nước, ông Triết sẽ đọc diễn văn bên cạnh các giám mục khác, và vị sứ giả của Đức Giáo Hoàng là Đức Hồng Y Ivan Dias, hiện là Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo.

Đức Hồng Y Dias đã được cử làm Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng để kết thúc lễ này.


Năm Thánh khởi từ ngày 24-11-2009, nhằm ca ngợi các thánh tử đạo VN, sẽ kết thúc trong lễ hội các ngày 4-6 tháng 1-2011 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

Bản tin Spero News nói rằng giaó dân VN trong và ngoài nước cùng bày tỏ shock và buồn vì việc vinh danh của tổng giáo phận lại trao cho một người luôn luôn chống lại các nguyên tắc đaọ đức căn bản của Tòa Thánh (như phá thai). Thêm nữa, họ nói rằng Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết là người trách nhiệm cho tất cả các vi phạm về tự do tôn giáo tại VN: tịch thu đất nhà thờ, tu viện, bạo hành với giáo dân, lèo lái các việc bổ nhiệm tông đồ…

Bản tin ghi rằng một số trang web Công Giáo còn nhắc rằng trong quá khứ, chưa từng có lãnh đạo nào của Miền Nam VN (như các ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, cả 2 đều là giáo dân Công Giáo) từng xuất hiện đọc diễn văn trong các lễ ngoài công cộng của Công Giáo.

Bản tin ghi lời, “Tại sao — một trang web hỏi — kẻ vô thần Nguyễn Minh Triết được phép trao một bài “giảng đạo” trong thánh lễ?”

Nghi ngờ nêu ra là do áp lực từ Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo VN, tổ chức có từ 1975 và “có trách nhiệm thiết lập một giaó hội độc lập.”

Bản tin viết, hiện chưa rõ nội dung bài diễn văn của Triết, nhưng giáo dân sợ là Triết sẽ dùng một câu mà Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bày tỏ ngày 27-6-2009, khi buổi lễ Ad Limina khi các giám mục VN thăm ngài.

Trong diễn văn, Đức Giáo Hoàng nói, “một giáo dân Công Giáo tốt là một công dân tốt.”

Khi tách ra khỏi mạch văn, câu này thường được đưa ra trong 2 năm qua để đòi các giám mục và giaó dân phải hoàn toàn thần phục nhà nước.

Trong bức thư gửi cho Hồng Y Ivan Dias, Giáo hoàng Benedict XVI ca ngợi các nỗ lực của Giáo Hội Việt Nam trong việc truyền giáo.

Asia-News

———————–

Nguyen Minh Triet is known for his pro-abortion positions and responsible for violations of religious freedom. In the past, no civil authority has ever spoken in religious ceremonies. “Why can the atheist Triet give a ‘sermon’ in a mass?”. Manipulated the words of the pope to demand the submission of the bishops to the regime.

Hue (AsiaNews) – The diocese of Hue has announced that Nguyen Minh Triet, President of the Socialist Republic of Vietnam, will attend the closing ceremony of the Jubilee Year of the Church of Vietnam. According to state media he will speak and deliver an address, along with other bishops and the papal legate, Cardinal. Ivan Dias, prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples.

Just yesterday, the Vatican press office released a letter from Benedict XVI to Cardinal. Dias where he was appointed him special envoy to the celebrations. The Jubilee Year began November 24, 2009, the feast of Vietnamese martyrs, and will end on January 4 -6, 2011 at the national shrine of La Vang (see photo). The year of celebration recalls the 350 years since the foundation of the Apostolic Vicariate in Vietnam and 50 years since the establishment of the local Church hierarchy.

Vietnamese Catholics both at home and abroad alike have expressed their shock and sadness to the honour the archdiocese has granted to a person who always acts in defiance of the Church’s fundamental moral principles. (see Abortion). Moreover, they see the president as responsible for all violations of religious freedom occurring in the country: expropriation of land, parishes and monasteries, physical violence against Christians; manipulation of Episcopal appointments.

Some Catholic websites recall that in the past no leader of South Vietnam (such as Ngo Dinh Diem and Nguyen Van Thieu, both Catholics) have ever claimed to speak at public ceremonies. “Why – asks one website – is the atheist Triet being allowed to give a ‘sermon’ in a mass?”.

The suspicion of some is that the invitation to Triet is the result of pressures from the ” Catholic Committee of Solidarity in Vietnam”, the organization founded in ’75, in charge of establishing an independent Church.

For now, the content of Triet’s speech is unknown, but Catholics fear that he will use the phrase that Benedict XVI expressed in June 27, 2009, during the Ad Limina visit of the Vietnamese bishops. In his discourse the pope said that “a good Catholic is a good citizen.” Severed from its context, the phrase has often been used in these two years to demand the bishops and faithful complete submission to the authorities of the regime.

In the letter to Card. Dias, Pope Benedict welcomes the commitment of the Vietnamese Church in the evangelization of the country, which is capable of bringing greater development to the whole people.

Asia-News
————————————————
Cattolici critici per la presenza del presidente vietnamita alle conclusioni del Giubileo
Nguyen Minh Triet è noto per le sue posizioni a favore dell’aborto e responsabile delle violazioni alla libertà religiosa. In passato nessuna autorità civile ha mai parlato in cerimonie religiose. “Come mai l’ateo Triet può dare ‘un’omelia’ in una messa?”. Strumentalizzate le parole del papa per esigere la sottomissione dei vescovi al regime.
Hue (AsiaNews) – La diocesi di Hue ha annunciato che alle cerimonie conclusive del Giubileo della Chiesa vietnamita sarà presente anche Nguyen Minh Triet, presidente della Repubblica del Vietnam. Secondo i media statali egli prenderà la parola e terrà un discorso, insieme ad altri vescovi e allo stesso legato papale, card. Ivan Dias, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.

Proprio ieri la Sala stampa vaticana ha pubblicato la lettera di Benedetto XVI al card. Dias in cui lo nomina inviato speciale per le celebrazioni. Il Giubileo è iniziato il 24 novembre 2009, festa dei martiri vietnamiti, e si concluderà il 4-6 gennaio 2011 al santuario mariano nazionale di La Vang (v. foto). L’anno dei festeggiamenti ricorda i 350 anni dalla fondazione del primo vicariato apostolico in Vietnam e i 50 anni dalla istituzione della gerarchia della Chiesa locale.

Molti cattolici vietnamiti, in patria e all’estero, sono però rattristati che a una cerimonia religiosa prenda la parola il presidente, noto per la sua sfida ai principi morali della Chiesa cattolica (v. aborto). Inoltre, essi vedono il presidente come responsabile di tutte le violazioni alla libertà religiosa che avvengono nel Paese: espropri di terreni, parrocchie e monasteri; violenze fisiche contro i cristiani; manipolazioni delle nomine episcopali.

Alcuni siti internet cattolici ricordano che in passato nessun leader del Sud Vietnam (come Ngo Dinh Diem o Nguyen Van Thieu, entrambi cattolici) hanno mai preteso di parlare alle cerimonie pubbliche. “Come mai – si chiede un sito – l’ateo Triet può dare ‘un’omelia’ in una messa?”.

Il sospetto di alcuni è che l’invito a Triet viene dalle pressioni del cosiddetto “Comitato cattolico di solidarietà del Vietnam”, l’organizzazione nata nel ’75, incaricato di stabilire una Chiesa indipendente.

Per ora non si conosce il contenuto del discorso di Triet, ma i cattolici temono che egli sfrutterà la frase che Benedetto XVI ha pronunciato il 27 giugno 2009, in occasione della visita ad limina dei vescovi vietnamiti. In essa il papa affermava che “un buon cattolico è un buon cittadino”. Stralciata dal suo contesto, la frase è stata usata spesso in questi due anni per esigere dai vescovi e dai fedeli una completa sottomissione alle autorità del regime.

Nella lettera al card. Dias, il papa esprime soddisfazione per l’impegno della Chiesa vietnamita nell’evangelizzazione del Paese, che è capace di portare anche un maggiore sviluppo a tutto il popolo.

Asia-News

Không có nhận xét nào: